کد مشتری نام مشتری نام محصول وزن کل وزن موجود کد محموله قسمت عملیات